INTERNATIONAL CORPORATE SERVICE WITH CONFIDENCE


     Svenska
 
     English


Renemes Management AB

Box 4008

195 04 Rosersberg

Sweden


+46 10-708 04 91

ekonomi@dalco.se

Om Sverige

– Sveriges yta är 450 000 km2, den tredje största i Västeuropa

– 53% skogar

– 11% berg

– 8% jordbruksmark

– 10% sjöar och vattendrag

– Avstånd från norr till söder 1.574 km

– Avstånd från öst till väst 499 km

– Stockholm är Sveriges huvudstad

– Sveriges befolkning är 9,5 miljoner

– Valutan är svenska kronor (SEK)

– Språket är svenska

– Den form av regeringen är en konstitutionell monarki och en parlamentarisk demokrati

– Riksdagen innehåller riksdagen med 349 ledamöter i en kammare

– Religionen i Sverige är väldigt sekulariserat. Svenska kyrkan är evangelisk-lutherska, samexisterar med ett antal andra trosuppfattningar

– Medellivslängden är män 79 år och kvinnor 83 år

– De viktigaste exportprodukterna är: maskiner, elektronik och telekommunikation, papper, läkemedel, järn och stål samt foodproducts.

– De viktigaste importerade produkter är: elektronik och telekommunikation, maskiner, livsmedel, råolja, textilier, kemikalier, läkemedel och oljeprodukter.

Ekonomi

Sverige är bland de rikaste länderna i världen och också en av de mest tekniskt avancerade nationerna. Men det har inte alltid varit så. Sverige var tidigare till stor del ett jordbruksland tills dess att det utvecklades till en nation med tung industri under 1800- och 1900-talet. Nu spelar Sverige en betydande roll i det globala näringslivet. Företag som IKEA, Ericsson, Volvo och H & M är välkända namn över hela världen.

Flera faktorer har hjälpt omvandlingen av Sverige, bland annat att inte delta i något av krigen under 1900-talet, liksom landets långa historia av framgångsrika företagare. Ekonomer och politiker har under många år pekat på Sverige som en förebild på grund av sin framgångsrika kombination av generösa sociala förmåner och högteknologiska kapitalism. Sverige rankas ständigt bland toppnationer när konkurrenskraft, innovation och levnadsstandard är berörda.

Den svenska ekonomin bygger på rika reserver av järnmalm och timmer samt riklig vattenkraft. De viktigaste industribranscherna är skogsbruk, telekom, fordonsindustri och läkemedelsindustri. Sverige är i dag bland de 15 rikaste länderna i världen i termer av BNP per capita. En status med hjälp av en hög utbildningsnivå och kompetent arbetskraft samt utmärkt intern och extern kommunikation.

Sverige är en del av Europeiska unionen, men behåller sin egen valuta, kronan (SEK).

Sverige röstade år 2003 i en folkomröstning och valde att inte ansluta sig till euron. Landet studsade tillbaka från den senaste tidens globala finanskris och den efterföljande lågkonjunkturen snabbare och starkare än många andra industriländer, och utländska observatörer har noterat landets sunda offentliga finanser.

Regeringen

All makt utgår från folket. Detta är grunden för den parlamentariska demokratin i Sverige. Alla har samma rättigheter, samma möjlighet att säga sitt, och alla är fria att granska hur politiker och myndigheter utövar sin makt.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.

Allmänna val hålls vart fjärde år. Cirka 7 miljoner människor i landet har rätt att rösta och får chansen att påverka vilket politiskt parti som skall företräda dem i riksdagen (den svenska riksdagen), landsting och kommuner. Människor kan också påverka svensk politik på andra sätt – genom att t.ex. delta i folkomröstningar, gå med i ett politiskt parti eller kommentera rapporter från regeringen.

Den svenska grundlagen

Den svenska grundlagen definierar hur Sverige styrs. Den reglerar relationerna mellan beslutsfattande och verkställande makten, samt de grundläggande fri-och rättigheterna för medborgarna. Fyra grundlagar utgör konstitutionen: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och grundlagen yttrandefrihetsgrundlagen. Bland annat garanterar regeringsformen medborgarna rätten att få information fritt, hålla demonstrationer, bilda politiska partier och utöva sin religion. Successionsordningen reglerar rätten för medlemmar av huset Bernadotte att ansluta sig till den svenska tronen.

I tryckfrihetsförordningen anges principen om allmänhetens tillgång till officiella handlingar i syfte att garantera ett öppet samhälle med tillgång till information om arbetet i riksdagen, regeringen och myndigheter. Denna öppenhet gör det möjligt för människor att studera officiella dokument när de vill. En annan princip i tryckfrihetsförordningen är friheten att kommunicera information. Enligt denna princip har alla i Sverige rätt att ge information till media som de anser vara viktiga och bör göras offentliga. Utgivaren av materialet har inte rätt att avslöja källan om personen i fråga vill vara anonym.

Lagen om yttrandefrihet, som trädde i kraft 1992, speglar till stor del tryckfrihetsförordningen, exempelvis när det gäller förbudet mot censur, frihet att kommunicera information och rätten till anonymitet.

Grundläggande rättigheter

För att ändra en grundlag måste riksdagen passera ändringen vid två separata tillfällen, åtskilda av ett riksdagsval. De grundläggande lagarna har företräde framför alla andra stadgar och ingen lag får strida mot grundlagen.

Riksdagen – företräder folket

Riksdagen fattar beslut och regeringen genomför dem. Regeringen lämnar även förslag till nya lagar eller lagändringar till riksdagen.

Riksdagen har 349 ledamöter som väljs av Sveriges medborgare vart fjärde år i allmänna val.

Riksdagen med dess 349 medlemmar är Sveriges främsta representativa forum. Hela riksdagen väljs genom direkta val baserade på rösträtt för alla svenska medborgare som fyllt 18 år och som är, eller tidigare har varit, bosatta i Sverige. Sedan 1971 har Sverige haft en kammare i riksdagen.

Allmänna val till riksdagen hålls den tredje söndagen av september vart fjärde år. Behörighet att tjänstgöra i riksdagen kräver svenskt medborgarskap och uppnåendet av rösträttsåldern. Alla val använder principen om proportionell representation, för att säkerställa en fördelning av platser mellan de politiska partierna i proportion till de avgivna rösterna för dem över hela landet som helhet.

Fyra procent krävs

Det finns ett undantag från regeln om fullständig nationell proportionalitet: ett parti måste få minst 4 procent av samtliga röster i valet för att få representation i riksdagen, en regel som syftar till att förhindra mycket små partier från att komma in i riksdagen.

Det finns för närvarande åtta partier representerade i riksdagen: Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD), Folkpartiet (Folkpartiet Liberalerna, FP), Centern (Centerpartiet, C), Miljöpartiet (Miljöpartiet de Gröna, MP), Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD) och Vänsterpartiet (V).

Utser premiärministern

Regeringen styr landet men är ansvarig inför riksdagen. Riksdagen utser en statsminister, som har till uppgift att bilda en regering. Statsministern väljer själv ministrarna och avgör även vilka ministrar som kommer att ansvara för de olika ministerierna. Premiärministern tillsammans med  statsrådet bildar således regeringen. Enligt grundlagen har regeringen – och inte statschefen (monarken) – rätt att fatta statliga beslut.

Ministrarna representerar vanligtvis det politiska parti eller de partier som innehar makten. I många fall har de även en plats i riksdagen, som de behåller under sin tid i regeringen, även om en ersättare tar över uppdraget som en riksdagsledamot utsett till kabinettet. Med andra ord måste ett statsråd avstå från rätten att rösta i riksdagen. Alla ministrar har dock rätt att delta i parlamentariska debatter.

Vid den officiella invigningen av riksdagen varje september ger statsministern en regeringsförklaring, där han presenterar målen med regeringens politik för nästkommande år och definierar prioriterade politikområden på nationell och internationell nivå.

Regeringen i arbetet

Regeringen styr Sverige genom att genomföra beslut från riksdagen och tar initiativ till nya lagar eller lagändringar, som riksdagen beslutar.

Regeringskansliet och ca 300 statliga myndigheter hjälper regeringen med denna uppgift. Kabinettet som helhet ansvarar för alla regeringsbeslut. Även om många rutinärenden i praktiken beslutas av enskilda ministrar och endast formellt godkänns av regeringen, så skall principen om kollektivt ansvar återspeglas i alla statliga verk. Som en del av regeringens officiella uppgifter:

  • Presenterar förslag till riksdagen
  • Genomför riksdagsbeslut
  • Allokerar medel som anslås av riksdagen för utgifter för poster i budgeten
  • Representerar Sverige i EU
  • Ingår avtal med andra stater
  • Fattar beslut i vissa administrativa områden som inte omfattas av andra myndigheter
  • Styr verksamheten och insatserna inom den verkställande makten

Lokal och regional förvaltning

Sveriges regering har tre politiska nivåer: nationell, regional och lokal. Dessutom har EU-nivån blivit allt mer viktigare sedan Sverige blev medlem i EU år 1995.

Den regionala nivån

På regional nivå är Sverige indelat i 21 län. Politiska uppgifter på denna nivå sköts av landstingen. Landstingen ansvarar för tillsyn över uppgifter som inte kan hanteras på lokal nivå av kommunerna men som snarare kräver samordning över en större region, framför allt hälso- och sjukvård. Landstingen har rätt att ta ut skatt för att täcka sina kostnader. På regional nivå finns också länsstyrelser, regeringens organ för länen.

Den lokala nivån

På lokal nivå är Sverige indelat i 290 kommuner, alla med en vald församling eller råd. Kommunerna är ansvariga för ett brett utbud av faciliteter och tjänster, inklusive bostäder, vägar, vattenförsörjning och avloppsbearbetning, skolor, offentlig välfärd, äldreomsorg och barnomsorg. Kommunerna har rätt att ta ut skatt. De kan också ta ut för olika tjänster. Som resultat har kommuner en betydande handlingsfrihet att avgöra vilka tjänster de ska erbjuda. De är dock enligt lag skyldiga att tillhandahålla vissa grundläggande tjänster.

Den europeiska nivån

Vid inträdet i EU 1995 fick Sverige en ytterligare nivå till regeringen: den europeiska nivån. Som medlem i Europeiska Unionen omfattas Sverige av EU: s regelverk – den ackumulerade lagstiftningen, rättsakter och domstolsbeslut som utgör den kumulativa kroppen av unionsrätten. Sverige deltar i beslutsprocessen när nya gemensamma regler utarbetas och godkänns. Den svenska regeringen företräder Sverige i EU: s ministerråd, som är EU: s viktigaste beslutsfattande organ. Olika frågor som tidigare beslutades av riksdagen beslutas numera på EU-nivå.

Ett nytt politiskt landskap

Sveriges allmänna val i september 2010 gav historiska resultat. Den styrande borgerliga alliansen slog det vänstra blocket, men misslyckades med att få en fullständig majoritet.
Under många årtionden har det socialdemokratiska partiet spelat en viktig, ofta dominerande roll i svensk politik. Men under de senaste 30 åren, har makten bytt ägare flera gånger mellan socialdemokraterna och det “borgerliga” politiska blocket.

I det allmänna valet den 19 september 2010 blev Fredrik Reinfeldt den första konservativa premiärministern att bli omvald – trots att hans center-höger-allians inte skulle få absolut majoritet. Statsministerns Moderaterna samlade 30,06 procent, långt före sina tidigare resultat på cirka 20 procent. I ett historiskt nederlag vann socialdemokraterna bara 30.66 procent av rösterna, långt under tidigare nivåer på omkring 40 procent och den lägsta andelen sedan första världskriget.

Med valet 2010 blev Sverige det senaste landet i en rad europeiska länder där populistiska högerpartier har trätt riksdagen. Fram tills nu hade svenska väljarna inte gett Sverigedemokraterna tillräckligt med stöd för att överträda tröskeln på 4 procent som krävs för att komma in riksdagen. Valet 2010 kommer med sannolikhet att markera början på en era av skarpare politisk uppdelning i Sverige.

Rättslig struktur

Att starta ett företag i Sverige är en rak process. Rutiner är enkla och effektiva, och baserade på ett öppet system som syftar till att underlätta etableringen av nya företag.

Det svenska samhället och den svenska industrin är mycket internationell och teknikorienterad. Tankesättet är att anpassa sig till ständig förändring. Dessa tillgångar, tillsammans med en stor tillgång på välutbildade människor, presenterar en solid plattform för framgångsrik verksamhet i Sverige.

Aktiebolag eller filial

Ett företag i utlandet som vill etablera ett företag i Sverige kommer med sannolikhet att välja en av två huvudsakliga affärsområden:

  • Ett dotterbolag – ett aktiebolag
  • Branch (filial)

De flesta utländska investerare som satt upp ett företag i Sverige väljer aktiebolag. Svensk lagstiftning har länge accepterat aktiebolag med en ensam ägare (helägda dotterföretag).

Aktiebolag och filialer över en viss storlek är skyldiga att utse en revisor och följa svensk bokföring. Ett aktiebolag ska lämna årlig hänsyn till Bolagsverket. En gren har till uppgift att hålla konton separerade från de företag som är baserade i utlandet. Huruvida årsredovisningen för både utländska-baserade företaget och filialen skall lämnas beror på ett antal faktorer.

I skattehänseende behandlas ett aktiebolag och en filial på liknande sätt, men de kan ge upphov till olika skattekonsekvenser beroende på strukturen i företagsgruppen.

Affärssed och etikett

Svenska entreprenörer och företag har bevisat att du inte behöver utnyttja människor eller miljö för att göra en vinst. Globala undersökningar placerar ofta svenska företag bland de världsledande när det gäller Corporate Social Responsibility (CRS) – tar med frågor som rör klimatförändringar, jämställdhet, mänskliga rättigheter och anti-korruption i sin verksamhet.

Sverige är känt över hela världen för huruvida landet tar hand om sina medborgare med generösa sociala förmåner. Samma synsätt har blivit en del av det svenska sättet att göra affärer och exporteras över hela världen med sina multinationella företag.

CSR växer bland företag av alla nationaliteter, men svenska företag var bland de första att visa att konkurrenskraft inte behöver ske på bekostnad av medkänsla. IKEA anses vara en av de bästa företagen i världen när miljö-och arbetsfrågor är berörda.

Sverige leder med ansvarsfullt företagande. Omfattande miljöskydd, aktiva åtgärder för att förbättra arbetsmiljöer, investeringar i cleantech – dessa är exempel på hur lagar och förordningar kan uppmuntra ansvarstagande hos företag. Men många svenska företag har valt att göra mer än vad lagen kräver.

Playing for Change är ett stort svenskt initiativ som syftar till att främja socialt företagande med fokus på barns och ungdomars rätt att leka. Under 2009 utfärdades en uppmaning till kreativa och innovativa sociala entreprenörer runt om i Sverige för att tänka ut sätt att göra världen till en bättre plats. Av tusentals respondenter, valde de åtta vinnarna.

Svenskt näringsliv är mer avslappnat och jämlik än många nationer landet handlar med. Chefen är en i gänget, besluten fattas i samförstånd, semestertiderna är långa och kaffepauserna heliga.

Egalitarism är ett centralt tema i det svenska samhället och är en viktig faktor på kontoret. Det finns ingen exklusiv matsal och chefens skrivbord står ofta intill hans eller hennes anställda. Egalitarism lyser även igenom i samförstånd till ett beslutsfattande. Medan passion, diskussionslystnad och knutna nävar mot skrivbordet är en del av den dagliga verksamheten i vissa kulturer, så är de främmande för den svenska ledarstilen.

Kvinnor återfinns ofta i ledande positioner, ungefär en av fem styrelseledamöter och en av tre chefer i svenska börsbolag är en kvinna, och medan detta inte är sann jämställdhet, är det dubbelt så högt som det europeiska genomsnittet. En reporter från World Economic Forum har kallat Sverige och dess nordiska grannar “topprestanda och sanna ledare” på jämställdhet.

Svenskar avundas ofta av sina kollegor eller motsvarigheter utomlands för deras arbete och privatliv. Sverige har ett av världens mest generösa system för föräldraledighet och många anställda använder flextid för att pressa in ett besök till gymmet på morgonen eller för att hämta barnen direkt efter skolan.

Mellan långa semestrar, tidig hemgång från jobbet, den långa föräldraledighet samt alla kafferaster, verkar den genomsnittliga svenska arbetaren vara anmärkningsvärt effektiv och bidrar till att göra landet rikt, innovativ och framgångsrik.

Sverige är en ledande nation i världen inom informations- och kommunikationsteknik. Flera rapporter pekar på Sverige som världens främsta användare av informationsteknik, t.ex. mobiltelefoner, datorer och nätverk, medan andra studier visar att Sverige har en av världens högsta nivåer av internetanvändning och nyttjar bland de snabbaste bredbandsnät. Teknikföretag från hela världen använder ofta Sverige som testmarknad för nya produkter.

Sverige är födelseplatsen för trådlösa tekniker som GSM, WCDMA, LTE och Bluetooth. Nät tillverkade av Ericsson, ett av Sveriges största företag, hanterar nästan hälften av världens mobiltrafik.

Att göra affärer i Sverige

1400- och 1500-talet såg Sverige som en del av en större nordisk union. Senare under 1600- och 1700-talet blev Sverige en stormakt i Europa och kom att härska över mycket av det som idag är Finland, Norge och Danmark. Efter flera konflikter med Ryssland och Polen, retirerade Sverige från sin kejserliga ställning och höll sig neutral under 1900-talet. Sverige gick med i EU så sent som år 1995 och tog avstånd till euron, eftersom Sverige en stark ekonomisk modell som bygger på högteknologiska kapitalistisk tillväxt med omfattande sociala förmåner. I hela Europa är Sverige ofta avundas för sin låga arbetslöshet och ständig ekonomisk tillväxt. Som sådan, är Sverige en idealisk plats för nya affärer strävanden och investeringsmöjligheter, men verksamheten i Sverige med framgång kräver en djupgående förståelse av denna unika kultur och affärsetikett.