INTERNATIONAL CORPORATE SERVICE WITH CONFIDENCE


     Svenska
 
     English


Renemes Management AB

Box 4008

195 04 Rosersberg

Sweden


+46 10-708 04 91

ekonomi@dalco.se

Holdingbolag / Svenskt AB

BOLAGSSKATTER I SVERIGE

Skattestrukturen för Sverige är öppen och effektivt för att möta behoven hos internationella investerare. Företag kan dra nytta av förmånliga skatteregler, mycket goda strukturer för holdingbolag och skattelättnader för viktiga utländska arbetsgivare.

Skattevänlig regim för företag

Skatteramarna för verksamhet är mycket gynnsam i jämförelse med andra OECD-länder. Bolagsskatten är låg internationellt sett och är dessutom baserad enbart på ett företags årliga vinst, ingen licensskatt eller lokal bolagsskatt betalas.

Svensk lagstiftning har skapat ett gynnsamt skatteklimat för företag som inrättar dotterbolag, holdingbolag eller filial i Sverige. I skattepaketet ingår skattebefrielser på kapitalvinster och koncerninterna utdelningar, fullt avdragsgilla räntebetalningar, inga tunna kapitaliseringsregler och ingen eller låg källskatt på utdelning. Tillsammans med annan fördelaktig lagstiftning, har detta gjort Sverige till ett av Europas mest attraktiva länder att investera i.

Skatteavtal med fler än 80 länder bidrar till att undvika dubbelbeskattning. Det svenska Skatteverket erbjuder också bindande förhandsbeslut i skattefrågor, som tillåter ett företag att i förväg få besked om sin specifika strategi för bolagsbeskattning är tillämplig.

För att göra det lättare för företagen att attrahera internationell kompetens till Sverige, är viss befrielse från inkomstskatt tillgänglig för nyckelpersoner som är anställda från utlandet.

Konkurrenskraftig bolagsskatt

Bolagsskatten i Sverige är låg internationellt sett, 22 procent. Den effektiva räntan kan bli ännu lägre eftersom företagen har möjlighet att varje år göra avdragsgilla anslag till en periodiseringsfond på upp till 25 procent av sin vinst.

Ett svenskt företag beskattas i allmänhet för sina inkomster från hela världen. Förluster i ett bolag kan överföras på obestämd tid och dras av från den beskattningsbara vinsten. Företag och filialer som bedriver verksamhet (har ett fast driftställe) i Sverige är skyldiga att betala skatt i Sverige.

Utdelningar ofta befriad från källskatt

Utdelningar från ett onoterat bolag med hemvist i utländskt aktieägande bolag är  enligt svensk nationell lagstiftningbefriade från källskatt, under förutsättning att mottagaren betraktas som ett “utländskt-baserat företag” (se definition nedan). Således är utdelning på onoterade aktier normalt befriad från källskatt. enligt svensk nationell lagstiftning

Beträffande noterade aktier, måste ägandet representera minst 10 procent av rösterna och aktierna skall ha ägts i minst ett år vid tidpunkten för utdelningen. Den normala skattesatsen för källskatt (i förekommande fall) är 30 procent men frångås eller minskas enligt de flesta dubbelbeskattningsavtal, om inget undantag finns enligt nationell rätt.

DEFINITION AV UTLÄNDSKA FÖRETAG
Utländsk mottagare ska vara en juridisk person och bosatt i ett land med likartad beskattning av företagens inkomster som Sverige. Detta villkor är uppfyllt om företagens nettointäkter (beräknade enligt svenska regler) beskattas med minst 10 till 15 procent. Det finns en presumtion för likartad beskattning om företaget är hemmahörande i ett land med vilket Sverige har tecknat ett skatteavtal.

Skattebefrielse för kapitalvinster och utdelningar

För att kvalificera sig för skattebefrielse måste aktierna vara antingen icke-börsnoterade, och om de noteras, måste innehavet representera minst 10 procent av rösterna och måste ha hållits under en period av minst ett år. Aktier i utländska bolag kommer också normalt att omfattas av skattebefrielse. Skattebefrielsen innebär att kapitalförluster på aktier som innehas av affärsmässiga skäl inte är avdragsgilla. Skattebefrielsen gäller även för utdelning i ett svenskt företag.

Räntekostnader fullt avdragsgilla

Räntekostnaderna är i allmänhet fullt avdragsgilla oavsett syfte, förutsatt att lånet beviljas på armlängds avstånd (till exempel inte över marknadsräntan). Det finns inga tunna kapitaliseringsrestriktioner i skattehänseende. Det faktum att källskatt inte tas ut på ränta gör det gynnsamt att skapa strukturer med avkastningen på en investering i form av ränta. Begränsningarna gäller avdragsrätten för räntor på koncerninterna-lån som använts för att förvärva aktier inom en koncern. Reglerna gäller inte för lån där långivaren beskattas på minst 10 procent eller där det framgår att överföring och skuld bygger på kommersiella skäl.

Periodiseringsfond 

Företag får göra årliga anslag till en “periodiseringsfond”. Syftet med reglerna är att erbjuda en mekanism som tillåter företagen att bära tillbaka förluster för att kompensera tidigare års vinster, eftersom svenska skattelagstiftningen inte innehåller någon specifik underskottsavdragsbestämmelse. Ett företag har rätt att göra avdrag under förutsättning att det inte överstiger 25 procent av resultatet före skatt för året. Varje års anslag skapar en särskild reserv som skall reserveras och redovisas i resultaträkningen inom sex (6) år efter det år då anslaget genomfördes.

Ett bolag beskattas för en antagen ränteintäkt motsvarar en procentandel av summan av den totala ingående balansen av alla reserverade periodiseringsfonder.

Underskottsavdrag utan tidsbegränsning

Förluster kan föras framåt utan tidsbegränsning. Särskilda regler gäller när äganderätten till ett företag förändras.

KONKURRENSKRAFTIGA SKATTEREGLER
Svenska holdingbolag

Sverige är i Europa ett intressant mål för holdingbolag på grund av skattebefrielse för kapitalvinster, utdelningar och andra konkurrenskraftiga skatteregler.

Kapitalvinst och utdelning från näringsbetingade aktier är befriade från skatt. Tillämpningsområdet för undantagen är generösa i jämförelse med andra länder.

Undantaget gäller för aktier i, eller utdelningar från, Sverige och utomlands.

Andra intressanta skatteregler

–          Låg effektiv bolagsskattesats

–          Räntekostnader generellt avdragsgilla

–          Inga tunna kapitaliseringsregler

–          Ingen källskatt på ränta

–          Ingen stämpelskatt eller tullskatt på aktiekapital

–          Omfattande nätverk för dubbelbeskattningsavtal

UTLÄNDSKA KONTROLLERADE BOLAGSREGLER (CFC)
CFC-reglerna säger att en svensk aktieägare med ett direkt eller indirekt intresse (25 procent av kapitalet eller rösterna) för vissa lågbeskattade utländska enheter är föremål för omedelbar beskattning på sin proportionella andel av den utländska juridiska enhetens vinst. Ett utländskt bolag anses lågt beskattad om dess inkomst beskattas med en skattesats under 14.465 procent, beräknat enligt svenska regler.

Bolag med hemvist i “godkända” länder är dock inte föremål för CFC-beskattning. Godkända länder ingår i en “vit lista”, som är en del av den svenska inkomstskattelagen.

Avgifter/Royalties

Ingen källskatt tas ut på royalty. Royalty som betalas till utländsk juridisk enhet anses härröra från ett svenskt företag och beskattas som inkomst från ett fast driftställe i Sverige. Således skall mottagaren beskattas i Sverige på årets royaltyintäkter via ordinarie bolagsskatt. Royalty som betalas till ett närstående företag i ett EU-land kan också vara befriad från svenska beskattningen. Sveriges rätt att beskatta royalty frångås eller minskas under de flesta skatteavtal.

Skatteredovisning enligt internationella standarder

Beskattningsbar inkomst beräknas enligt allmänt vedertagna internationella redovisningsstandarder. Beskattningsbar inkomst beräknas med hänvisning till de bokföringsmässiga vinsterna, före avgifter för svenska inkomstskatter, med eventuella justeringar som krävs enligt lag.

Mervärdesskatt (moms)

Svensk moms är baserat på ett input/output-system, generellt beviljas full kredit i varje nivå till (men inte inklusive) slutkonsumenten. Standarden för mervärdesskatt är 25 procent. En reducerad skattesats på 12 procent gäller främst mat, hotellrum, camping, och kultur-och idrottsevenemang. En reducerad skattesats på 6 procent gäller främst tidningar, böcker, tidskrifter och kollektivtrafik.

Vissa tjänster är undantagna från mervärdesskatt. Dessa inkluderar medicinsk vård och tandvård, sociala tjänster, banktjänster och finansiella tjänster.